Cenné papíry peněžního trhu - šek, směnky

Vloženo dne 26. 2. 2021, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Cenné papíry peněžního trhu - šek, směnky

Očekávaný výstup

Žák vyhotoví šek a směnku podle platných právních předpisů.

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

V hodině se využijí notebooky nebo počítače. Nutné je připojení na internet. Žáci budou pracovat s internetem. Cílem je za pomoci informačních technologií vyhotovit cenný papír peněžního trhu - šek nebo směnku, tak aby byl využitelný jako platební prostředek finančního trhu. Žák v hodině využívá znalostí z předchozí výuky a správnost vyhotovení cenného papíru ověřuje podle platného právního předpisu.

Postup v hodině:

Žáci obdrží v elektronické podobě zadání úkolu a podklady pro správné zpracování úkolu. Pracují s webovými stránkami http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-191  nebo na www.podnikatel.cz .
V úvodní části si žáci zopakují již získané znalosti o cenných papírech peněžního trhu.

Další postup práce:

1) Žáci pracují ve dvojici a vyhledají na výše uvedené webové stránce platný Zákon směnečný a šekový.
2) Podle zadání v pracovním listu postupně vyhotoví šek, směnku vlastní a cizí a uloží tak, aby ji sdíleli s ostatními.
3) Sousední dvojice potom zkontroluje vystavené cenné papíry a vyznačí podstatné náležitosti.
4) Následuje společné zhodnocení práce - každá dvojice sdělí případné nedostatky na cenných papírech sousední dvojice.

Zpětná vazba:

Žáci se učí vyhledávat informace a na základě toho vyhotovit cenný papír jako důležitý platební prostředek v obchodním styku firem.
Některé dvojice nestihly zadanou práci v celém rozsahu, vhodné bude vypustit druhý úkol na vyhotovení šeku. Druhou možností je rozdělení úkolů do dvojic tak, že jedna dvojice zpracuje první dva úkoly a druhá druhé dva úkoly z pracovního listu

Rizika:

Rizikem jsou případné problémy s internetovým připojením. Je nutné respektovat pomalejší tempo některých žáků. Pro rychlejší žáky je potřeba připravit další práci - například zjištění důvodu výhody využití šeku a směnky jako platebního přostředku.

1) Nalezněte na internetu vhodný formulář šeku a vyplňte ho pro situaci, že vy sami si chcete vybrat v hotovosti částku 10 000 Kč. Účet máte založen u Dvorabanky, Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad Vltavou. Na šek nezapomeňte napsat, že se jedná o vzor.
2) Nalezněte na internetu vhodný formulář šeku a vyplňte ho pro situaci, že chcete, aby z vašeho účtu u výše uvedené banky dostal vyplacenu částku 15 000 Kč Jan Dvořáček, Luční 15, Lučníkov. Na šek nezapomeňte napsat, že se jedná o vzor.
3) Na internetu zjistěte povinné náležitosti směnky vlastní a cizí. Na základě zjištěných informací vystavte následující směnky podle pokynů:

a) Firma NOHA, s.r.o., Kožená 13, 278 01 Kralupy nad Vltavou, dluží firmě ASPEKT, s.r.o., Luční 18, 278 01 Kralupy nad Vltavou, částku 250 000 Kč. Datum splatnosti je 31.1.2015 v KB Kralupy nad Vltavou. Firma NOHA vystavuje směnku vlastní.
b) Firma NOHA, s.r.o., Kožená 13, 278 01 Kralupy nad Vltavou, dluží firmě ASPEKT, s.r.o., Luční 18, 278 01 Kralupy nad Vltavou, částku 300 000 Kč. Datum splatnosti je 30.6..2015 v KB Kralupy nad Vltavou. Firma NOHA vystavuje směnku cizí, směnečníkem je firma LEGAL, a.s., Senná 21, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

V obou případech nezapomeňte na směnku napsat, že se jedná o vzor.

Prostor pro vystavení směnky vlastní

 

Prostor pro vystavení směnky cizí