Koroze

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Koroze, faktory ovlivňující rychlost koroze

Očekávaný výstup

Studenti zkoumali, který z faktorů má největší vliv na korozi

Popis

Evokace: ​Jaké faktory mají vliv na rychlost koroze?

1. Studenti pracují ve dvojicích, což zajišťuje spolupráci i možnost individuálního tempa.
2. Nejdříve museli studenti smirkovým papírem očistit hřebíky
3. Pak je vložili do zkumavek.
4. V první zkumavce byla citronová šťáva, ve druhé voda z kohoutku, ve třetí destilovaná vada. Tuto třetí zkumavku studenti zazátkovali. Čtvrtá zkumavky byla prázdná, v páté byl roztok kuchyňské soli a v šesté silikagel. Tuto zkumavku studenti rovněž zazátkovali.
5. Takto při připravené zkumavky studenti označili a nechali 14 dní v laboratoři, aby mohla proběhnout koroze.
6. Po 14 dnech studenti pozorovali výsledky koroze a výsledky zpracovali do protokolu.

Ukázka ze studentské práce:

Vliv koroze v různém prostředí

Koroze je postupné rozrušování povrchu kovů vlivem okolního prostředí, nejčastěji vzdušné vlhkosti, kyslíku a CO​2​. Projevuje se změnou vzhledu a celkovým rozkladem.
Nejznámější formou koroze je rez.

Úkol

Pozorovat rychlost koroze železného hřebíku v různých látkách, vyvodit faktory urychlující korozi.

Pomůcky

Citronová šťáva, 6x hřebík, smirkový papír, stojan na zkumavky, 6x zkumavka, 2x zátka, silikagel, chlorid sodný

Postup

1.​​Připravit zkumavky s různým obsahem
2.​​Vložit dovnitř hřebíky
3.​​Po 14 dnech pozorovat změny

Otázky

Vysvětli, jaký vliv na korozi á převaření vody a uzavřen zkumavky zátkou:
Destilací je voda zbavena některých minerálů, takže koroze probíhá pomaleji a v menším měřítku. Uzavření má vliv na dodávání vlhkosti z okolního vzduchu, koroze probíhá opět pomaleji a v menším měřítku.
Faktory urychlující korozi:
Korozi urychlují např. vlhkost, přítomnost vzdušného kyslíku, nebo oxidu uhličitého. Koroze probíhá také rychleji v příliš kyselém nebo zásaditém prostředí.

Napiš chemickou rovnici koroze železa, urči, zda patří tato reakce mezi redoxní:

4Fe + 3O​2​+ 6H​2​O → 4Fe(OH)​3​         ​Jedná se o redoxní reakci.

Závěr

Nejpokročilejší koroze byla ve zkumavce s vodou a solí. Dále ve vodě z kohoutku a následně ve zkumavce s destilovanou vodou. Ve zkumavce se silikagelem se naopak téměř žádná koroze neobjevila. Z toho lze vyvodit, že korozi podporuje voda. Pokud je voda znečištěná, např. solí, koroze probíhá ještě rychleji.

Dojmy z hodiny:
​S postupem neměli studenti žádný problém, větší problém jim činila interpretace výsledků.
Protokoly vypracované v digitální formě umožňují studentům vytvořit si obecnou osnovu protokolu a také uchovávat databázi již vytvořených protokolů po několik let. Navíc si studenti na internetu vyhledali odpovědi na otázky a chemickou reakci koroze. Studenti do protokolu vložili fotografie, pořízené při laboratorní práci.