Výkladové stránky

Vloženo dne 6. 7. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

učivo tercie

Očekávaný výstup

Žáci jsou schopni najít pro zadané učivo stránky, které popisují danou matematickou kapitolu.

Popis

Příprava:

 • rozdělení témat

Potřebné znalosti:

 • vyhledávání na internetu
 • schopnost spustit si video na youtube

 

Průběh hodiny

Evokace

V úvodu hodiny učitel s žáky shrne jaké učivo se od počátku roku probíralo. Žáci by měli k daným oblastem učiva vyjmenovat, co je napadne a ohodnotit stav svých znalostí k této oblasti:

 • Brainstorming - napřed ve dvojicích - nechat žáky přemýšlet nad probranými tématy, pak zápis na tabuli, příp. pomocí myšlenkové mapy na počítači (jeden žák zapisuje)
 • Vybrání nosných témat (zvýraznit)
 • Nechat žáky, aby vyjádřili, jak moc, které téma ovládají (Např. ruce nahoru kdo je má nad hlavou, umí vše, kdo je má na podlaze neumí nic)

Metodický postup

Rozdělení do skupin

Žáci se rozdělí do skupin (spíš menší skupiny - cca po 4).

 

Vysvětlení práce:

Každá skupina si vybere téma z tabule. Snaží se na internetu najít co nejvíc zdrojů k danému tématu.
Ať už se jedná o výkladové stránky se slovním popisem, nebo výklad na videu (Khanova akademie), stránky s vhodnými vzorečky nebo příklady řešenými i neřešenými.
Každý hledá individuálně. Nad nalezenými příspěvky diskutují v rámci skupiny, vybírají nejvhodnější a ukládají je do sdíleného dokumentu k danému tématu.
Učitel obchází jednotlivé skupiny a pomáhá jim s výběrem.
Stane se, že žáci najdou učivo, které sice probírá danou problematiku ale mnohem do větší hloubky (středoškolské učivo) - sami mají zjistit, do jaké míry je to pro ně využitelné - tím dojde k zopakování učiva.

Každá skupina na základě svých zjištění vytvoří pracovní list pro ostatní, kde budou otázky a příklady
pro dané téma. K tomu vytvoří vzorová řešení. Tyto listy si v další hodině mohou vzájemně zadat a vyhodnotit, příp. je může učitel použít k hodnocení práce žáků.

Je dobré stanovit, kolik zdrojů mají žáci najít (Např: otevřít minimálně 10 a z nich vybrat např. 5 nejvhodnějších) a kolik příkladů mají vytvořit do závěrečného testu pro své spolužáky.

Reflexe

V závěru každá skupina představí ostatním, co se jí podařilo najít, jak práce probíhala, co ze svých “objevů” doporučují ostatním. Co se naučili z daného tématu.

Důležité

 • Vzhledem k tomu, že si žáci pouští výklady, je vhodné uvažovat o využití sluchátek, aby se vzájemně žáci nerušili.

Témata, která studenti identifikovali:

 

Příklad práce v hodině:

 Lomené výrazy:
 • lomené výrazy jsou výrazy psané formou zlomku.
 • je to vlastně zlomek, který má ve jmenovateli i čitateli mnohočlen. Dají se krátit na základní tvar.

 • nejdřív vytkneme "a"
 • poté můžeme vyškrtnout "a" s "2a" a zbude nám jen 2
 • je potřeba - tzn. určit, která čísla se nesmí za proměnné dosazovat, aby měl zlomek smysl - ve jmenovateli nesmí být 0. Zde např. 2a <> 0 --> a<>0

http://www.zshorakhk.cz/tvorba/ucitele/LV/LV_kraceniV.php

http://www.youtube.com/playlist?list=PL3RyK-1DdkMBDoA62aYgMV8xxqXmG9ODo