Tvorba vlastní laboratorní práce

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Učivo dle zvolených témat laboratorních prací

Očekávaný výstup

Žák připraví vlastní laboratorní práci.

Popis

Úvodní aktivity - evokace:

Žáci dostanou k dispozici podklady k tvorbě laboratorní práce - knihy s experimenty [1]-[5], sborníky projektu Heuréka [6]-[10] a Veletrhu nápadů učitelů fyziky [3], informace o laboratorních cvičeních na internetu [15] a mají si sami zvolit, na jaké téma budou příslušnou práci připravovat.
Tyto zdroje jsou pouhými náměty, sami mohou použít svou představivost a připravit vlastní laboratorní práci.
Taktéž na počátku hodiny jsou představeny některé pomůcky, které mohou žáci využít, případně si o pomůcky mohou říct. (5-10 min)

Uvědomění - popis činností:

● příprava pomůcek pro měření (15min)
● Žáci si ve dvojicích, případně trojicích volí společně téma laboratorní práce. Učitel v této fázi má funkci konzultanta a může nabídnout téma, které souvisí více se zaměřením žáků - např. pro biologii měření EKG, pro zeměpisce závislost tlaku na výšce atd. (5-20 min)
● Příprava samotné laboratorní práce (50 min)

○ Žáci pojmenují jaké pomůcky potřebují
○ Jak bude probíhat samotné měření a sestavení aparatur
○ Co bude výstupem laboratorní práce
○ Příprava pracovního listu
○ Příprava protokolu (nepovinné)

● Zpětná vazba na laboratorní práci (5 min)
● Úklid pomůcek (15 min)

Reflexe

Jelikož zdrojů na laboratorní práci bylo příliš mnoho, žáci nebyli schopni si rozumně rychle vybrat, jaké téma si zvolit. Je proto vhodné výběr laboratorní práce omezit např. tématem nebo použitými pomůckami. Na druhou stranu hodnotili tuto laboratorní práci velmi kladně, jelikož si sami téma vybrali a připravili. Bohužel, ale některé laboratorní práce nešlo následně rozumně použít, jelikož neměly fotografie schémat, případně chyběly kroky v postupu měření. Ideální by na tuto laboratorní práci byli dva dospělí - jeden vyučující, který by žákům konzultoval a asistent, který by nosil potřebné pomůcky.

Poznámka

Rizika

Je potřeba dát pozor, aby jen žáci neokopírovali již něčí hotovou laboratorní práci. Pokud něco podobného udělají, je potřeba jím říct, aby tuto laboratorní práci nějak rozšířili - např. při měření stisku ruky udělali nejen statistiku třídy, ale také jak klesá velikost síly v závislosti na době držení. Z hlediska přípravy pomůcek je dost náročné pro každou skupinu chystat zvlášť pomůcky.

Odkazy

[1] Senćansnski T.: Malý vědec, Edika, Brno, 2013, 2. vydání, ISBN 978-80-266-0084-8
[2] Senćansnski T.: Malý vědec, Edika, Brno, 2012, 1. vydání, ISBN 978-80-266-0023-7
[3] Rüterová M.: 111 napínavých experimentů pro děti, Computer Press, Brno, 2011, ISBN 978-80-251-2807-7
[4] Fascinující pokusy pro každý den, Rebo, ISBN 978-80- 255-0507-6
[5] 365 pokusů a dalších nápadů, Svojtka & Co, 2013, ISBN 978-80-256-1158-6
[6] Dílny Heuréky 2008 – Sborník konference projektu Heuréka [DVD], Ed. Leoš Dvořák a kol., Prometheus, 2009, ISBN 978-80-7196-397-4 (Náchod, 26-28.9. 2008)
[7] Dílny Heuréky 2006-2007 – Sborník konferencí projektu Heuréka, Ed. Leoš Dvořák, Prometheus, 2009, ISBN 978-80-7196-396-7
[8] Dílny Heuréky 2003-2004 – Sborník konferencí projektu Heuréka, Ed. Leoš Dvořák, Prometheus, 2005, ISBN 80-7196-316-X
[9] Dílny Heuréky 2011 – Sborník konference projektu Heuréka [DVD], Ed. Leoš Dvořák, Prometheus, 2011, ISBN 978-80-7196-426-1
[10] Dílny Heuréky 2012 – Sborník konference projektu Heuréka [DVD], Nakladatelství P3K s. r. o., ISBN 978-80-87343-11-1
[11] Veletrh nápadů učitelů fyziky 16 – Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Ed. Renata Holubová, Olomouc 2011, ISBN 978-80-244-2894-9
[12] Veletrh nápadů učitelů fyziky 17, Ed. Věrka Koudelková, Prometheus, Praha, 2012, Nakladatelství P3K, s. r. o., ISBN 978-80-87343-13-5
[13] Veletrh nápadů učitelů fyziky 10, Ed. Leoš Dvořák, Prometheus, Praha, 2005, ISBN 978-80-7196-331-3
[14] Veletrh nápadů učitelů fyziky 15, Ed. Zdeněk Drozd, Prometheus, Praha, 2010, ISBN 978-80-7196-417-9
[15] Fyzikální experimenty se systém Vernier, dostupné on-line http://www.vernier.cz/experimenty/prehled/oblast/fyzika [cit. 2013-12-28]