Google Earth Engine

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

mapy, mapování, satelitní snímky, globální problémy

Očekávaný výstup

žáci vyhledávají s pomocí aplikace Google Earth Engine požadované informace, ovládají základní funkce aplikace, dokáží interpretovat informace získané ze satelitních snímků, propojují a konfrontují získané poznatky s učivem

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety, počítač a dataprojektor. Dataprojektor s počítačem a tablety využijeme ve fázi uvědomění, kdy studenti budou plnit zadané úkoly pomocí aplikace Google Earth Engine, úkoly promítneme na plátno přes dataprojektor.

Tématem hodiny jsou webové stránky se satelitními snímky Google Earth Engine, na kterých budou studenti pracovat s vybranými satelitními snímky.

téma: Google Earth Engine ­ interpretace satelitních snímků

Evokace

V rámci evokace si studenti připomenou své znalosti o aplikaci Google Earth, na co se využívá a co vše je možné s pomocí aplikace zjistit.

Uvědomění - popis činností

Na plátno promítneme zadání úkolů, které mají studenti s pomocí stránek Google Earth Engine vyřešit. Není nezbytně nutné, aby studenti vyřešili všechny úkoly, ale aby si vyzkoušeli práci s touto aplikací a zijistili, jaké zajímavé informace a srovnání je možné na těchto stránkách najít. Webové stránky Google Earth Engine jsou v angličtině, je tedy nutné, aby studenti už měli základy angličtiny či dokázali pracovat s překladačem.

Postup:

Studenti zadají do vyhledavače adresu https://earthengine.google.org.  (Stačí napsat do vyhledavače Google Earth Engine a jít na první odkaz).
Zde je na úvodní stránce soubor satelitních snímků, které v animaci sledují změny na povrchu Země od roku 1984 do současnosti. Úkolem studentů je prohlédnout si dané satelitní snímky a zodpovědět následující otázky. Satelitní snímky fungují jako evokace k nastolení dalších otázek.

Zadané úkoly:

● Prohlédněte si satelitní snímek města Las Vegas. Odhadněte, jak se změnila rozloha tohoto města v letech 1984 a 2012. Pokuste se zjistit, jaké následky přináší rychlý růst měst. Co je to urbanizace?
● Prohlédněte si satelitní snímek odlesňování v oblasti amazonského deštného lesa. Jaké jsou příčiny odlesňování? Jaké dřevo se v deštných lesích těží? Jaké jsou následky odlesňování? Dá se odlesňování nějakým způsobem zabránit?
● Prohlédněte si satelitní snímek výstavby umělých ostrovů v Dubaji. Jaký tvar mají umělé ostrovy? Proč se staví a co na nich stojí? Jak je možné, že si Dubaj může dovolit takto finančně náročné projekty? Jaká negativa a pozitiva tyto projekty přinášejí? Zjistěte více informací o Dubaji.
● Prohlédněte si satelitní snímek vysychání Aralského jezera. Zjistěte, o kolik se od roku 1984 do roku 2012 zmenšila jeho rozloha. Proč Aralské jezero vysychá? Jak se jmenují dvě řeky, které Aralské jezero napájely? Co se pěstuje v okolí Aralského jezera? Jaké negativní důsledky přináší vysychání Aralského jezera obyvatelům, žijícím v jeho širokém okolí?
● Zjistěte, jaké informace najdeme na dalších satelitních snímcích.

Reflexe

Reflexe probíhá jako společná kontrola výsledků zadaných úkolů a diskuse nad příčinami a důsledky zjištěných změn. Úkoly, které studenti nestihnou v hodině, je možné zadat jako domácí úkol, popřípadě dobrovolný domácí úkol. Je možné výběr domácího úkolu nechat na studentech.

Poznámka:

Aplikaci je možné spustit jak na noteboocích tak na tabletech. Hodina je vhodná pro individualizaci výuky, každý student pracuje svým vlastním tempem.

Zpětná vazba z hodiny

Hodina dopadla podle mého očekávání, jen na reflexi by bylo potřeba více času. Velmi příjemně mě překvapilo, jak všichni studenti se zaujetím pracovali, sami si pouštěli animace zbývajících satelitních snímků. Také mě příjemně překvapila spolupráce mezi studenty a to, jak si vzájemně pomáhali a radili při práci s tablety, společně překládali anglické pojmy.

Rizika:

Kvůli tomu, že několik studentů ten den chybělo, tak tablet měli všichni, pokud by třída byla celá, tak by se tablet nedostal na všechny ­ je nutné tedy upozornit studenty, aby si na danou hodinu přinesli tablet svůj, popřípadě mohou studenti pracovat ve dvojicích. Větší skupiny pro práci nedoporučuji.
V Google Earth Engine jsou jednotlivé snímky pojmenované v angličtině, mohlo by se tedy zdát, že s tím budou mít žáci problém. Tato hodina probíhala v kvartě a žáci si s názvy obrázků poradili výborně, při neznalosti některých pojmů (kterých však bylo minimálně), si navzájem poradili, což rozvíjelo spolupráci mezi nimi, či využili možnosti překladače.

Odkazy:

https://earthengine.google.org/#intro