On-line cvičení k učebnici Direkt neu 1 Lektion 8

Vloženo dne 6. 7. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

předložky se 3. pádem, předložky in a auf se 3. a 4. pádem, určení času, řadové číslovky, datum

Očekávaný výstup

žáci skloňují podstatná jména ve 3. pádu, správně doplňují předložky in a auf, skloňují členy podstatných jmen ve 3. pádu, doplňují do vět časové údaje, tvoří řadové číslovky, formulují datum

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

V hodině se budou využívat tablety popřípadě notebooky. Nutné je připojení na internet. Celá hodina bude věnována fázi reflexe, protože půjde o zopakování probrané gramatiky, slovní zásoby a syntaxe probraných lekcí.
Pracovat budou studenti na internetových stránkách nakladatelství Klett www.klett.cz, kde jsou k dispozici on­line cvičení, věnované každé lekci všech dílů učebnice Direkt neu 1 a 2. Cvičení jsou zaměřena jak na slovní zásobu, tak na gramatiku i syntax. Každý student si může zvolit typ cvičení a může pracovat svým vlastním tempem, protože po dokončení jedné sady cvičení k lekci je hned možné vygenerovat další sadu cvičení.

Postup v hodině:

Nejprve napíšeme cestu k on­line cvičením na tabuli:
www.klett.cz ­ vybereme jazyk (němčina) ­ vpravo nahoře klikneme na ikonu “on­line cvičení” ­ opět vybereme jazyk (němčina) ­ vybereme učebnici (v našem případě Direkt neu 1) ­ vybereme kapitolu neboli lekci, které se chceme věnovat (v našem případě Lektion 8). Dalším krokem je výběr typů cvičení. Pokud budeme pracovat s tablety, je důležité upozornit studenty, že dva typy cvičení na tabletech nefungují. Jde o “přiřazovací otázku” a o “uspořádání slov”. Tyto typy by tedy studenti neměli do výběru zařazovat, pokud pracují na tabletech. Na noteboocích či klasických počítačích cvičení fungují. Ostatní cvičení mohou studenti vybrat všechna, nebo je možné vybrat jen některé z nich. Pokyny u cvičení jsou psány v němčině, je proto důležité je nejprve se studenty přeložit. Při vyplňování křížovky je důležité dbát i na pravopis a psaní velkých a malých písmen, jinak je slovo vyhodnoceno jako chybné.
U psaní vět je důležité napsat i tečku na konci věty, jinak je věta opět vyhodnocena jako chybná.
U každé lekce je možno vygenerovat několik testů, ovšem někdy se stane, že se při dalším testu vygeneruje totožná křížovka jako v testu předchozím, nebo se nevygeneruje křížovka žádná.

Zpětná vazba z hodiny:

Vypracovávání on­line cvičení je podle mého názoru velmi vhodné jako forma opakování gramatiky, slovní zásoby a syntaxe v cizím jazyce. Výhodou těchto cvičení je, že naprosto reflektují látku a slovní zásobu probranou v daných lekcích. Studenti mohou v opakování postupovat v individuálním tempu, rychlejší studenti zvládli v jedné hodině více cvičení než studenti pomalejší a nemuseli čekat a ihned získali zpětnou vazbu o tom, jak daná cvičení zvládli.

On­line cvičení jsou volně přístupná na internetových stránkách nakladatelství Klett www.klett.cz, studenti se k nim tedy dostanou i sami ze svého domácího počítače. Využití on­line cvičení v hodinách doporučuji, nejvhodnější využití spatřuji v hodině věnované opakování před závěrečnou písemnou prací po každé lekci.

Rizika:

Dva typy cvičení na tabletech nefungují ­ “přiřazovací otázka” a o “uspořádání slov”. Je tedy nutné upozornit žáky na tuto skutečnost, aby při výběru cvičení tento typ úloh nezaklikávali. Při použití notebooků či stolních počítačů tato cvičení fungují.