Berufe suchen

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

slovní zásoba k tématu “Berufe”, “Eigenschaften”, “Stärken und Schwächen”

Očekávaný výstup

žáci aktivně používají slovní zásobu k tématům povolání, vlastnosti, silné a slabé stránky, formulují věty se správným slovosledem, shrnou ústně výsledek svého testu, formulují argumenty

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety (či notebooky). Tablety budou využity pro vyplnění testu na daných webových stránkách a pro práci s aplikací Google translate popřípadě jiným překladačem.

téma: Berufe suchen

Evokace

V rámci evokace seznámíme žáky s tématem hodiny a s nejdůležitějšími pojmy, vyskytujícími se v testu. Společně zopakujeme, která povolání již umíme říct německy. Motivujeme žáky tím, že v testu se dozví, pro jaké povolání mají předpoklady.

Uvědomění - popis činností

Ve fázi “uvědomění” pracují žáci samostatně. Odkaz na test najdou žáci na adrese: portal.berufe­universum.de V učebnici Direkt neu 2, Lektion 16, str. 84 najdeme zadání k tomuto cvičení a pracovní list, do kterého si žáci mohou dělat písemné poznámky v průběhu testu, ze kterých poté mohou čerpat při ústní prezentaci výsledků svého testu.
Na stránkách portal.berufe­universum.de najdou žáci úvodní stránku k testu, kde si zvolí vzhled stránek testu. Na další stránku se žáci dostanou vždy přes kliknutí na “weiter”. Na další stránce jsou úvodní informace k testu (co je cílem, jak test vyplňovat atd.). Na další stránce se dozvíme, jak test funguje ­ v testu je na výběr 500 povolání, graficky vyznačených jako planety ve vesmíru. Čím blíže je planeta na konci testu k vesmírné lodi, tím více se dané povolání pro žáka hodí.

Na další stránce si žáci vyberou průvodce testem a poté vyplní své údaje (jméno, příjmení, věk, místo, kde žáci navštěvovali školu ­ zde jsou bohužel na výběr jen německé spolkové země, ovšem je jedno, co vybereme, protože průběh testu to nijak neovlivňuje).
Na začátku testu přiřazují žáci aktivity do tří skupin podle toho, zda je obzvlášť zajímají, zajímají velmi či zajímají jen trochu. V případě, že aktivity žáky nezajímají, tak je do skupiny nezahrnou. Mezi nabízené aktivity patří např.: zpracovávání materiálů, tlumočení, překládání, vaření, kreslení, zajišťování, řízení strojů, počítání, pečování atd.
Po přiřazení aktivit a odkliknutí se objeví mapa vesmíru, kde jsou vyznačeny planety jednotlivých povolání. Ty, které jsou nejblíže vesmírné lodi a vyznačeny červeně, se pro žáka hodí nejlépe.

Na další stránce hodnotí žáci na škále své vlastní silné stránky. Hodnotí např. prostorové vnímání, porozumění textu, zručnost, zodpovědnost, komunikativnost, organizační talent, pečlivost, schopnost pracovat v týmu atd. Pokud si žáci nejsou jistí, mohou si u každé nabídky rozkliknout subtest a zjistit, jak si v daném případě stojí. Po vyplnění škály a odkliknutí se opět objeví aktualizovaná mapa vesmíru s planetami.

Na další stránce žáci zodpoví 7 otázek týkajících se jejich představ o budoucím povolání (zda by jim vadilo hodně cestovat, pracovat v noci, prezentovat pře větším publikem atd.) Dále zhodnotí žáci své znalosti němčiny, matematiky a angličtiny. Na poslední stránce najdou na mapě vesmíru žáci povolání, pro která mají předpoklady. Po rozkliknutí každého povolání se objeví shrnutí zadaných odpovědí, která jsou pro dané povolání důležitá, a také rizika, která by mohla vzniknout. Portál nabízí také velmi podrobné informace k povolání v pdf formátu, kde je možné najít typ tudia, nutné pro vykonávání daného povolání, délku studia, zevrubný popis povolání, obory, ve kterých je možné povolání vykonávat, předpokládanou výši platu v daném povolání, požadované vzdělání, další alternativy daného povolání a odkazy na servery nabízející pracovní pozice s pro dané povolání.

Pokud žáci nerozumějí některým pojmům, pracují s překladačem google translate či s jinými překladači.

Reflexe

Žáci v reflexi představí ostatním povolání, které jim v testu vyšlo, shrnou své silné stránky a stručně charakterizují, co je pro dané povolání důležité, jaké činnosti jsou s povoláním spojené, jaký je předpokládaný budoucí plat v Německu atd.
Ostatní žáci mohou reagovat, zda se dané povolání pro žáka podle jejich názoru hodí či ne.

Poznámka:

Zpětná vazba z hodiny

evokace

při evokaci vše proběhlo podle očekávání, studenti mají téma Berufe a Eigenschaften již probrané, proto je jejich slovní zásoba k tématu poměrně široká.

uvědomění

studenti pracovali samostatně, všichni mají zkušenosti s internetovými překladači a dobře si poradí s překladem pojmů. Obohatili si slovní zásobu k tématu “Povolání” a získali představu o tom, co jednotlivá povolání obnášejí. Procvičili a obohatili si slovní zásobu k tématu “Eigenschaften, Stärken und Schwächen”.

reflexe

při reflexi byli žáci aktivní, poslouchali příspěvky ostatních a reagovali na ně, v diskusi aktivně vyjadřovali své názory a formulovali výhody a nevýhody jednotlivých povolání.

Rizika:

Je nutné před hodinou zkontrolovat aktuálnost internetové stránky. Bylo by dobré věnovat prezentacím povolání více času, ideální by byla dvohodinovka, ve které bude dostatek času na prezentaci i diskusi a argumentaci ostatních.

Odkazy:

http//:portal.berufe­universum.de   
www.translate.google.com 

Zdroje:

učebnice Direkt neu 1, nakladatelství Klett