die Familie

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

slovní zásoba k tématu rodina, rodinní příslušníci, povolání, koníčky

Očekávaný výstup

žáci aktivně ovládají slovní zásobu daného tématu, tvoří věty se správným slovosledem, popisují rodinu na obrázku

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety či notebooky. Žáci si najdou na Google Disku sdílený dokument s názvem “die Familie”. Samostatně vypracují zadané úkoly v pracovním listu a poté prezentují svoji práci.

téma: die Familie

Evokace

Evokace probíhá jako společné zopakování pojmů týkajících se tématu “die Familie” (rodina). Na tabuli nakreslíme jednoduchý rodokmen a doplníme členy rodiny, které již žáci umí říct německy. Pokud narazíme na pojmy, které žáci ještě neumí, necháme místo volné a doplníme na konci hodiny, poté, co je žáci najdou v pracovním listu.

Uvědomění - popis činností

Ve fázi uvědomění pracují žáci samostatně. Vyplňují pracovní list s úkoly. Cílem je upevnit slovní zásobu k tématu Rodina a procvičit popisování obrázku, tvoření vět a vyprávění v cizím jazyku. Pokud žáci nerozumějí některým pojmům, pracují s překladačem google translate či s jinými překladači.

Pracovní list:

1. Bilden Sie Paare wie im Beispiel:

der Vater -­ die Mutter                                         der Cousin ­-
der Opa -                                                          ­der Neffe ­-
der Enkel -                                                       ­ der Groβvater ­-
die Schwester -                                                  die Tante ­-
der Schwiegervater -                                         ­ der Schwiegersohn -­
der Witwer ­-

2. Übersetzen Sie:

ledig -                                                              ­ geschieden ­-
verheiratet -                                                     ­ verwitwet ­-

3. Wählen Sie ein von diesen Bildern und beschreiben Sie die Familie mit mindestens 15
Sätzen:

Reflexe

Při reflexi nejprve zkontrolujeme informace doplněné do pracovního listu. Společně se žáky doplníme případná volná místa v rodokmenu na tabuli. Poté žáci představí rodinu, kterou si vybrali. Pokud někdo jiný popisoval stejný obrázek, může doplnit, jaké informace má stejné a v čem se jeho popis liší.

Poznámka:

K práci jsme využívali tablety, vše fungovalo bez problémů.

Zpětná vazba z hodiny

evokace

při evokaci vše proběhlo podle očekávání, žáci pojmům v pracovním listu bez problémů rozumí.

uvědomění

studenti pracovali samostatně, všichni mají zkušenosti s internetovými překladači, při popisu rodiny tvořili věty podle vlastní fantazie.

reflexe

proběhla bez problémů, žáci popisovali jednotlivé obrázky, ostatní doplňovali jejich informace a společně jsme opravovali chyby.

Rizika:

Odkazy:

www.translate.google.com