Časování sloves

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Časování sloves

Očekávaný výstup

Žáci si zopakují časování pravidelných a nepravidelných sloves a jejich užití ve větě. Žáci si zopakují slovosled ve větě oznamovací a tázací.

Popis

Průběh hodiny

Evokace

Společně zopakujeme rozdíl mezi časování sloves pravidelných a nepravidelných. Žáci si zopakují slovosled ve větě oznamovací a tázací.

Uvědomění - popis činností

1. Žáci vyplní cvičení ve formuláři na GoogleDisku: http://goo.gl/280S66 
2. Společně pak cvičení zkontrolujeme a rozebereme případné chyby.
3. Žáci sami vytvoří formulář na procvičení probírané látky
4. Každý vymyslí minimálně 5 různých úkolů, pomocí kterých si spolužáci procvičí časování ne/pravidelných sloves a slovosled vět oznamovacích a tázacích.

Reflexe

Žáci si vyplní formuláře, které vytvořili jejich spolužáci. Společně si je zkontrolujeme a ohodnotíme.

Poznámka:

Zpětná vazba z hodiny:

Hodina proběhla bez problémů.

Rizika:

K výuce je nutné funkční internetové připojen.