Jak zapojit žáky do testování

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Jakékoliv

Očekávaný výstup

Žáci si procvičí probírané učivo tím, že připraví pro své spolužáky test se správnými řešeními

Popis

Na konci probíraného učiva je možné žáky zapojit do opakování tak, že sami vytvoří příklady pro své spolužáky.

K tomu můžeme použít například Google formuláře. V případě, že škola využívá nějakého jiného nástroje pro tvorbu testů (LMS, Moodle, Škola za školou, Drill and Skill, ...), je samozřejmě možné, aby žáci vytvářeli testy v tomto prostředí.

Žáci si individuálně nebo ve skupinách vytvoří sadu otázek. K nim si připraví i správné odpovědi.
V prostředí vhodném pro tvorbu testů vytvoří test. V případě, že škola nevyužívá žádné takové prostředí, doporučujeme Google formuláře. Toto prostředí je pro vytváření testů vhodné, protože je velmi jednoduché a intuitivní na ovládání, umožňuje různé typy otázek a odpovědí (text, textové pole, výběr jedné správné odpovědi, výběr více odpovědí, stupnice, tabulka), strukturování testu do více stránek, přesun mezi otázkami podle typu odpovědi a slušný výběr grafických šablon.

Odpovědi jsou po vyplnění jednotlivými respondenty přehledně řazeny v tabulce, příp. se z nich dá vytvořit souhrn ve formě grafů z odpovědí, který je možné publikovat na webu. Po vytvoření testu doporučuji, aby se žáci vzájemně vyzkoušeli, což zejména v případě, že učitel řekne, že z otázek bude čerpat při opakovací písemce, udělají.
Učitel dopředu žákům řekne počet otázek, které musí test obsahovat, a jaké látky se má týkat. Je možné rozdělit obsáhlejší učivo do několika oblastí s tím, že každá skupina zpracuje test pouze k jedné části. Po odevzdání vytvořeného testu může učitel u tvůrců testu hodnotit úroveň otázek a správnost předpřipravených odpovědí.

Obměnou zapojení žáků do opakování může být tvorba společné učebnice. Každý žák má za domácí úkol vytvořit slovní úlohu na dané téma. Odevzdává ji prostřednictvím formuláře, kde je textové pole na zadání úlohy a pole na řešení. Žák sám ohodnotí náročnost úlohy. Po odevzdání všech příkladů je dobré učebnici (část zadání příkladů) pro žáky zveřejnit, aby si mohli vytvořené příklady spočítat. Opět je vhodné z nich potom některé vybrat a použít je v hodině.

Tento systém pravidelně aplikujeme v matematice. Za dobu projektu máme zásobu úloh na procenta, rovnice, soustavy rovnic, obsahy a obvody nejrůznějších tvarů, objemy těles, ... , kde vystupují žáci resp. kamarádi nebo domácí zvířata žáků.