Voda

Vloženo dne 6. 7. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Voda

Očekávaný výstup

Žák rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití, zná vlastnosti vody, anomálii vody, vodíkové můstky mezi molekulami vody a jejich vliv na vlastnosti vody, rozumí pojmu pH.

Popis

1. Na začátku hodiny – evokace, každý do sdílené tabulky na google disku, do řádku se svým jménem napíše jemu známou informaci o vodě (fyzikální, popř. chemickou vlastnost vody, která je mu známa, může napsat i jemu známý druh vody). Učitel promítne tabulku na plátno, žáci provedou komentář.

2. Žáci se rozdělí do čtyř expertních skupin, každý žák ve skupině dostane text, týkající se učiva – voda.(Každá skupina má jiný text)

3. Žáci do sdíleného dokumentu na gogle disku vyberou klíčové informace, jeden ze skupiny informace napíše do sdíleného dokumentu na disku. (Přístupný všem žákům třídy) – odprezentuje před třídou.

4. Každý žák si překopíruje pracovní list a vypracuje jej na google disku.

5. Učitel zobrazí řešení pracovního listu, žáci provedou kontrolu.

Odkazy:

http://dum.rvp.cz/materialy/voda-zakladni-podminka-zivota.html - prezentace

http://ucebnicechemie.wz.cz/index.php?sloucenina=voda – učivo

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda - učivo

https://drive.google.com/a/dgkralupy.eu/?tab=wo#folders/0B4ihy_V9GaoeeWpTWFIwYm9kUWM -

pracovní list